วัตถุประสงค์การจัดตั้งสมาคมศึกษาและพัฒนาโอเพ่นซอร์ส เพื่อ

๑. ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการใช้งาน การศึกษา และการพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส ในทุกภาคส่วน ทั้งกลุ่มผู้ใช้ ชุมชน และนักพัฒนา
๒. เสริมสร้างความเข้าใจ รวมถึงความเชื่อมั่นในการใช้งานซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สในวงกว้าง
๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการใช้งาน การศึกษา และการพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส รวมถึงร่วมมือและประสานงานกับองค์กรภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา จัดกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับโอเพ่นซอร์สให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม
๔. ศึกษา วิจัย และพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส รวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส
๕. เป็นศูนย์กลางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น รวมถึงประสบการณ์ด้านการใช้งาน การศึกษา และการพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส
๖. ประสานงานระหว่างองค์กรโอเพ่นซอร์สอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน และนักพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส
๗. ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด