สมาคมศึกษาและพัฒนาโอเพ่นซอร์ส

Open Source Education and Development Association

ส่งเสริมสนับสนุน

ให้เกิดการใช้งาน การศึกษา และการพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส ในทุกภาคส่วน ทั้งกลุ่มผู้ใช้ ชุมชน และนักพัฒนา

เสริมสร้างความเข้าใจ

รวมถึงความเชื่อมั่นในการใช้งานซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สในวงกว้าง

จัดกิจกรรมส่งเสริม

ให้เกิดการใช้งาน การศึกษา และการพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส รวมถึงร่วมมือและประสานงานกับองค์กรต่างๆ

ศึกษา วิจัย และพัฒนา

ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส รวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส